LRF Skogsägarna är starkt kritiska till idéer om detaljreglering i skogslagstiftningen och ökad samsyn vid avverkningar som framförs i en rapport till Miljömålsberedningen från en expertgrupp.
För två och ett halvt år tillsatte regeringen en parlamentarisk beredning vars uppgift är att lämna förslag till regeringen om hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås.
Syftet med Miljömålsberedningen är att nå en bred politisk samsyn med långsiktiga beslut på de svåraste områdena inom miljöpolitiken.
I juni nästa år ska Miljömålsberedningen presentera sina förslag till regeringen om hur miljöhänsynen i skogsbruket kan utvecklas.
LRF Skogsägarna anser att förslagen som nu lämnats av expertgruppen är ett tydligt avsteg från dagens skogspolitik med frihet under ansvar.