Sveaskog, SLU och Skogforsk har utvärderat 130 hektar hybridlärkplanteringar som utförts de senaste tio åren på Sveaskogs marker i södra Sverige. Lärkens förmåga att överleva på både bördiga och svagare marker gör den till ett intressant trädslag inför en osäker framtid med nya klimatförutsättningar. Dessutom har den kort omloppstid.
– Lärkträd kan bli en viktig tillgång i skogen i framtiden. Vi behöver nyttja och öka odlingen av flera olika trädslag för att sprida riskerna och öka flexibiliteten inför en osäker framtid. Man kan få tre omloppstider hybridlärk på två omloppstider gran, säger Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef på Sveaskog.

Ett syfte med inventeringen har varit att beskriva hur lärkplanteringarna har etablerat sig under en tioårsperiod mellan år 2000-2010. Resultatet visar att lärkodlingarna överlever och utvecklas väl på såväl bördiga som på lite svagare marker. En hög andel var betesskadade, men merparten av skadorna var lindriga.
– Hybridlärk, som är en korsning mellan europeisk och japansk lärk, är ett högproducerande trädslag, med snabb ungdomstillväxt, och kan odlas med förhållandevis korta omloppstider. Det gör den till ett intressant trädslag för södra Sverige, säger Bo Karlsson, skogsträdsförädlare på Skogforsk.

Ett annat syfte har varit att identifiera objekt för långsiktiga odlingsförsök med hybridlärk. Plantering har på samma lokaler utförts också med antingen gran eller tall, beroende på vilket trädslag man skulle ha valt att plantera annars.
– På en del av dessa områden kommer vi nu att lägga ut långsiktiga odlingsförsök för att följa och jämföra trädslagens utveckling, produktionsförmåga och skador. Det kommer att ge ny och värdefull kunskap om hybridlärken, menar Ulf Johansson, skogsskötselforskare på SLU.

Resultatet av inventeringen blir en del i det beslutsunderlag som Sveaskog behöver för att se över riktlinjer för skogsskötsel avseende nya trädslag.