Nyhet

Energimyndigheten satsar på nytt program för fordonsforskning

Bilindustrin står inför stora utmaningar vilket ökar behovet av forskning och kunskapsuppbyggnad. Energimyndigheten har därför fattat beslut om att avsätta 80 miljoner kronor till forskningsprogrammet Energieffektiva vägfordon.
Det nya forskningsprogrammet Energieffektiva vägfordon utgör ett grundläggande komplement till de mer marknadsnära satsningar som redan pågår i samarbete mellan myndigheten och fordonsindustrin, genom att det riktar sig till främst universitet och högskola
– Programmet kommer att spela en strategiskt viktig roll för utveckling av kunskap och kompetens inom området eftersom behovet av högutbildad personal växer. Vi ser det som en helt nödvändig satsning i arbetet för att nå visionen om ett fossilfritt samhälle, säger Greger Ledung vid Energimyndigheten.
Forskningsprogrammet som Energimyndigheten nu avsätter 80 miljoner kronor till ska pågå mellan 2011 och 2015, och kommer att innefatta följande områden:

  • El-, elhybrid-, laddhybrid- och andra hybridfordon inklusive bränslecellsfordon
  • Fordon med energieffektiva förbränningsmotorer för förnybara och fossila bränslen
  • Aerodynamik, tillämpning av lättvikt- samt annan teknik för att minimera fordonens bränsleförbrukning

De ökade kraven på vägfordon innebär att bilindustrin måste satsa stora resurser på förbättring av etablerad teknik, utveckling av nya typer av fordon och drivsystem samt anpassning av motorer till nya typer av bränslen. För att svensk bilindustri ska klara utmaningarna och vara konkurrenskraftig i framtiden krävs kunskapsuppbyggnad och god tillgång på forskarutbildade civilingenjörer och naturvetare inom området.
I den svenska transportsektorn omvandlas bensin och diesel motsvarande cirka 85 TWh årligen, vilket är mer än 17 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. På grund av transportsektorns starka fossilberoende svarar den för över 40 procent av de totala koldioxidutsläppen i landet.

logo
Redaktionen