Nyhet

Antalet döda i vägtrafiken det lägsta på nästan 100 år

Enligt preliminära uppgifter inkomna till Trafikverket bedöms 270 personer ha omkommit i olyckor i vägtrafiken under 2010.  Sverige blir med all sannolikhet det land i världen som har det lägsta antalet omkomna i förhållande till befolkningens storlek – 2,9 omkomna per 100.000 innevånare, vilket är det lägsta talet på närmare 100 år.
Trafikanalys kommer under våren att presentera de definitiva uppgifterna.
Nytt från och med i år är att självmord inte räknas in i den officiella statistiken, utan redovisas separat. Sverige följer därmed den internationella definitionen för vägtrafikolyckor. Antalet självmord uppskattas till 20 för 2010. Om denna förändring inte räknas in, minskade antalet omkomna i vägtrafiken med 19 procent jämfört med 2009. Historiskt sett är detta en mycket kraftig minskning.
I stort sett alla olyckstyper har minskat, liksom dödsfallen inom de flesta trafikantgrupper. Undantaget är cyklister. Även antalet svårt skadade har minskat kraftigt – 15 procent – jämfört med 2009. I och med de senaste årens minskning av antalet omkomna i vägtrafikolyckor så kommer Sverige att klara EU-målet om en reduktion av antalet omkomna från 2001 till 2010 på 50 procent.
– Sveriges arbete inom vägtrafiksäkerhet har varit oerhört framgångsrikt och är idag ett föredöme för andra länder. Även om en viss del av framgången 2010 är ett resultat av två bistra vintrar i trafiken, så kan vi visa att det är ett långt och systematiskt arbete av många aktörer som leder framåt, säger generaldirektör Gunnar Malm vid Trafikverket.
En starkt bidragande faktor till förbättringen av trafiksäkerheten på de svenska vägarna är att trafikanterna har blivit bättre på att följa hastighetsbegränsningarna. Även utbyggnaden av det mötesfria vägnätet, kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna och utvecklingen av säkrare fordon har gett positiva resultat.
I december omkom preliminärt 16 personer i vägtrafiken. En av de lägsta siffrorna någonsin för december. Motsvarande månad 1970, det vill säga för 40 år sedan, omkom 148 personer.
Det är säkert att åka tåg. Under 2010 omkom en passagerare. Dessvärre omkom fler genom påkörning än någon gång tidigare under 2000-talet. Olyckorna inträffade dels i plankorsningar, dels på grund av att personer befunnit sig ute på spåren. 2010 omkom preliminärt 109 personer.
Utvecklingen av järnvägssäkerheten har inte varit positiv på många år, och antalet omkomna har till och med ökat 2010 till den högsta nivån under 2000-talet.
– Vi behöver arbeta med samma systematik inom järnvägssystemet som man gjort på vägsidan. Dels behöver vi fortsätta arbetet med att få färre plankorsningsolyckor, dels ska vi starta ett suicidprogram som är gemensamt för bana och väg. Det finns effektiva metoder att förebygga självmord, och dessa måste vi börja tillämpa i större skala. Jag är också oroad över arbetsmiljön för dem som jobbar på både bana och väg. Jag vill dock poängtera att det är mycket säkert att åka tåg, säkrare än de flesta andra sätt att resa, säger Gunnar Malm.

logo
Redaktionen