Kortnyheter

Ny drivmedelslag

Riksdagen har beslutat att två nya lagar,­ avgasreningslagen och drivmedels­lagen, ska ersätta den nuvarande lagen om motorfordons avgasrening och motor­bränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar nuvarande regler med vissa­ förtydliganden som främst behövs på grund av EU-förordningar på avgas­området. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i EU:s bränsle­kvalitetsdirektiv i svensk rätt.
Genom ändringarna införs bland annat­ direktivets bestämmelser om redovisning­ av drivmedels utsläpp av växthusgaser. Även direktivets krav på minskningar av drivmedelsleve­rantörer utsläpp av växthusgaser införs med hjälp av ändringarna.
De nya lagarna börjar gälla den 1 maj 2011. Men en ändring i den nya driv­medelslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2014. Detta beror på att ett strängare gränsvärde då träder i kraft i EU:s bränslekvalitetsdirektiv.

Läs mer om den nya lagen här: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=2011-03-17

logo
Redaktionen