Kortnyheter

Efterfrågan på transporter fortsätter öka

Efterfrågan på transporttjänster har ökat kraftigt. För det kommande kvartalet är dock förväntningarna på fortsatta ökningar något dämpade. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för andra kvartalet 2011.  En tredjedel av deltagarna i undersökningen förutser ökningar av fraktpriserna under det kommande kvartalet.

Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. Av den senaste undersökningen utförd i maj 2011 avseende kvartal 2 framgår att åkerinäringen har upplevt en kraftigt ökad efterfrågan under det senaste året vilket gjort det möjligt att höja såväl priser som att utöka personalstyrkan. En tredjedel av de svarande uppger också att de höjt sina fraktpriser. Ungefär lika många förutser prisökningar under det kommande kvartalet.

Lönsamheten i åkerinäringen upplevs dock inte som särskild god. Enbart var femte svarsperson i undersökningen anger att lönsamheten är god.

– Det är nödvändigt och angeläget att åkeriföretagen ser till att kompensera sina ökade kostnader för t ex drivmedel och personal, säger Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag. Vår bransch är hårt konkurrensutsatt och de små marginalerna tillåter inte att kostnaderna skenar iväg utan kompensation.

Optimismen i näringen består dock även om den dämpats något. Från att över hälften av de svarande i förra kvartalet förväntade ökningar av efterfrågan (58,5 procent) och produktion (55,1 procent) har nu andelarna sjunkit till strax under hälften av de svarande.
Mest optimistiska med förväntningar på ökad efterfrågan är man inom delbranscherna maskin- och tungtransportörer, bygg- och anläggning, kyl- och frys samt närdistribution. De delbranscher som kraftigast minskat sina förväntningar om ökad efterfrågan är bud/post/småpaket samt miljöservice och renhållning,

Investeringsplaner ligger dock fast. Få avser att minska sina investeringar. Detsamma gäller personalstyrkan. De är ytterst få som anger att man förutser minskningar av personalstyrkan. Endast 1,3 procent förväntar minskningar av personalstyrkan under det kommande kvartalet. Istället börjar brist på personal i större grad anges som ett hinder för utvidgad verksamhet.

Här finns rapporten: http://www.akeri.se/files/abar11-q2.pdf