Kortnyheter

Webbutbildning om skog och klövvilt lanseras nu

Ett stort betestryck i förhållande till fodermängden medför på många områden i landet stora skador på tallungskogar. Dessutom innebär det negativa effekter på den biologiska mångfalden genom att lövträd som rönn, asp och sälg inte kan växa sig stora. För att bidra till att höja kompetensen hos jägarkåren och egen personal kring dessa frågor har de fyra största skogsbolagen tagit fram en webbaserad utbildning.

Skogsbolagen Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog lanserar nu en första version av webbskolan om skog och klövvilt.

– Vi ser klövvilt, speciellt älgen, som en viktig och naturlig del i det svenska skogslandskapet, säger Ronny Löfstrand, Skog- och klövviltansvarig på Sveaskog. Det är också viktigt att det finns en balans mellan viltbeståndet och tillgången på bete. Med den här utbildningen vill vi bidra till ökade kunskaper för god skötsel av älgstammen och övrigt klövvilt. Ambitionen är att brett belysa såväl skogsägarnas som jägarnas intressen.

De skador som uppstår av ett alltför stort vilttryck leder till betydande tillväxtförluster på växande skog samt försämrad virkeskvalitet. Ett långsiktigt mål är att arbeta för en högkvalitativ älgstam med hög reproduktion i balans med fodermängden.

En webbaserad Skötselskola inom markberedning, plantering, röjning och gallring har tidigare tagits fram av bolagen. Den ska genomgås årligen av de skogsvårdare som arbetar inom bolagens verksamhet. Skötselskolan har fått bra respons och dessa goda erfarenheter har tagits med när webbskolan om skog och klövvilt lanseras.

På det här sättet når kunskap om skog och klövvilt ut till jägare som kan gå igenom utbildningen på några timmar på sin egen dator. En del i denna satsning handlar också om att öka kompetensen hos skogsbolagens egen personal.

Webbutbildningen släpps i en första version nu i sommar och görs tillgänglig på bred front via länken http://www.skogochklovvilt.se/. Förhoppningen är att många jägare och andra intresserade ska ta del av den och ge respons och förslag så att utbildningen kan göras ännu bättre till nästa år.