Kortnyheter

Sveaskog kräver 1,7 miljoner av staten

Sveaskog kräver 1,7 miljoner kronor i ersättning av staten, eftersom länsstyrelsens bestämmelser för ett naturreservat i Halland anses försvåra utnyttjandet av marken.
Kravet framförs i ett överklagande till mark- och miljööverdomstolen, där skogsbolaget yrkar på att en underinstans ska behandla frågan på nytt.
Tönnersa reservat är beläget i Halmstads och Laholms kommuner och omgärdas av en rad skyddsbestämmelser, exempelvis förbud mot avverking, gallring och röjning. Sveaskog anser att restriktionerna försvårar bolagets möjligheter att använda marken och vill därför ha ekonomisk kompensation av staten via kammarkollegiet.

När ärendet i höstas var uppe i mark- och miljödomstolen i Vänersborg slutade det med att rätten avvisade Sveaskogs anspråk, med hänvisning till brister i bolagets ansökan.
Nu har Sveaskog vänt sig till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt med kompletterande uppgifter och en begäran om att fallet ska tas upp på nytt.