Kortnyheter

Förväntan om långsammare fart i åkerinäringen

Efter ett kvartal med förhållandevis god konjunktur ser åkerinäringen en minskad efterfrågan på transporttjänster. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet 2011.

Av den senaste Åkeribarometern avseende kvartal 4 framgår att åkerinäringen förväntar sig en minskad efterfrågan på godstransporter på väg. Det efter ett kvartal då hälften av företagarna i undersökningen upplevt en oförändrad efterfrågan och en dryg fjärdedel även en ökad efterfrågan.

– Åkeribarometerns källor uppvisar ungefär samma inställning som övriga konjunkturbedömare. Trots ganska hyfsade förhållande den senaste tiden har man en förväntan om något sämre tider, konstaterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Förväntningarna om ökad efterfrågan har dalat under året samtidigt som förväntningarna om minskad efterfrågan stärkts. De mest pessimistiska efterfrågeförväntningarna uppvisar delbranschen Bygg- och anläggningstransporter följd av Miljöservice- och renhållning, Transport av kemiska produkter samt Fjärrtrafik.

Trots de pessimistiska tongångarna förutspår en kraftig majoritet oförändrade priser den närmaste tiden. När det gäller personalstyrkan finns nu en skönjbar tendens att minska antalet anställda. Även här är det Bygg- och anläggningstransporter som uppvisar mest negativa förväntningar följd av Fjärrtrafik och Närdistribution. En majoritet av de svarande förutser dock oförändrad personalstyrka det närmaste kvartalet.

Företagets investeringsplaner ligger fast eller kan komma att öka det närmaste halvåret förutser en majoritet (84,2 procent) av de svarande. Mest positiva synen på investeringar har delbranscherna Transport av kemiska produkter och Skogstransport.

– Investeringsplanerna är liksom tidigare stabila. Bilparken måste ersättas bland annat på grund av ökade miljökrav, förklarar Johan Lindström. Tendensen till personalminskningar tolkar vi som en reaktion på den ökade finansiella oron i vår omvärld.

Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. Den senaste är utförd i november 2011. Nästa Åkeribarometer redovisas i början av mars 2012.