ANNONS

Sågverkskoncernen Bergs Timber visar röda siffror i sin delårsrapport för september till februari. Men förhoppningarna inför framtiden är försiktigt positiva.
Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 401,7 miljoner kronor.
Rörelseresultatet förbättrades till -12,6 (-22,8) miljoner kronor vilket främst beror på minskade råvarukostnader men också ökad produktivitet vid sågverken. Lägre försäljningspriser på sågade trävaror har påverkat resultatet negativt.

Likviditeten för koncernen är ansträngd. För att säsongsmässigt stärka likviditeten har Bergs Timber efter rapportperiodens utgång tecknat ett kortfristigt avtal om likviditetsförstärkning med Danske bank. Koncernledningen bedömer att likviditeten därefter säkerställs av positiva kassaflöden från verksamheten samt minskad kapitalbindning i varulager.

Osäkerhet präglade 2011 och inledningen av 2012. Men det finns vissa ljuspunkter, såsom ett ökat byggande i USA, skriver koncernledningen.
För Bergs Timber har flera nyckelfaktorer utvecklats väl, främst under det andra kvartalet. Till det hör en produktionsökning på 20 procent och fortsatt sjunkande råvarukostnader.

Utöver timmerkostnaden är transportkostnaden en väsentlig del av råvarukostnaden. Koncernen arbetar därför med att rationalisera det totala transportflödet från skog till sågverk.
Koncernen köper timmer i normal omfattning.

Aktiviteten på marknaden för sågade trävaror har under inledningen av 2012 varit hög för årstiden och prisökningar har kunnat göras i lokal valuta på vissa marknader.
Bergs Timber tror på en fortsatt strukturomvandling inom sågverksbranschen, vilket kommer att innebära konkurser och nedläggning.
För egen del har dock det tredje kvartalet börjat bra för Bergs Timber.