ANNONS

Efterfrågan på vägtransporter av gods har varit stabil under det senaste kvartalet men fler i branschen än tidigare förutser en minskad efterfrågan.  Prisnivån har legat fast men lönsamheten har försämrats. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för tredje kvartalet 2012.
Bilden av lönsamheten förefaller tämligen stabil sedan första kvartalet i år.  42 – 44 procent har under året upplevt en tillfredsställande lönsamhet. En jämförelse med förra året ger en annan bild. I slutet av förra året angav cirka 30 procent ”dålig lönsamhet”. Under 2012 har denna andel vuxit till 47,1 procent, alltså till nästan hälften av de svarande.
Efterfrågan har varit oförändrad under den senaste tremånadersperioden anger hälften av de svarande i Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning. Enligt 55,7 procent förblir efterfrågan oförändrad, men en minskning under de närmaste tre månaderna förutses av 22,7 procent. Andelen som förutser minskad efterfrågan har vuxit både från förra kvartalet, då 6,3 procent och från samma tid förra året 13,3 procent. Störst pessimism finns inom delbranscherna ”miljöservice och renhållning”, ”skogstransporter” samt ”bygg- och anläggning”. Detta balanseras av optimism hos speciellt ”budförsändelse/post/småpaket” och ”närdistribution/kretstrafik” där man förväntar sig ökad efterfrågan.
En kraftig majoritet, 81 procent, förutser oförändrade priser. 19 procent flaggar för neddragningar av personalstyrkan, speciellt inom delbranscherna ”miljöservice och renhållning”, ”skogstransport” och ”bygg- och anläggning”.

Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Den nu redovisade undersökningen är utförd 20 augusti till 4 september 2012. Nästa Åkeribarometer redovisas i början av december 2012.