Skicket på Sveriges vägar

Skicket på Sveriges vägar

Motormännens vägombud har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 67 000 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 700 km av det undersökta vägnätet är underkänt och håller en så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

För andra året i rad kan Motormännen presentera en granskning som visar tillståndet på det svenska vägnätet. Granskningen är uppdelad på riksvägar och länsvägar. Det sekundära och tertiära länsvägnätet (mindre vägar med vägnummer 500 och uppåt) har exkluderats i redovisningen, vilket innebär att endast det primära länsvägnätet, med vägar som kan förväntas hålla en hög kvalitet har inkluderats.

Granskningen visar att standarden på det svenska vägnätet är hög. Samtidigt synliggörs en betydande skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen.

– En bra vägstandard är en förutsättning för tillgänglighet i områden där bilen ofta är det enda alternativet. Nedprioriteringar och otillräckliga resurser till vägarna ökar bara på det avståndshandikapp som redan finns i gles- och landsbygden. Dåliga vägar ökar klyftan mellan stad och landsbygd – därför är vi mycket kritiska till att regeringen sänkt anslaget till vägunderhåll med en halv miljard, samtidigt som skatterna på bilismen höjs, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig Motormännen.

Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 16 norr om Dalälven. Riksväg 9 i Skåne, Sveriges sydligaste riksväg, sticker ut med bitvis mycket dåliga avsnitt. Precis som i tidigare undersökning är riksväg 90 genom Västernorrland och Västerbotten det riksvägsavsnitt med störst brister. E45 genom Västerbotten är tveklöst det Europavägavsnitt som håller lägst standard i undersökningen.

– Utöver försvårad tillgång till arbete, skola och servicefunktioner innebär dåliga vägar ökade driftskostnader och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Försämrad tillgång till råvara och möjlighet att transportera denna minskar möjligheten för företag att växa och skapa nya jobb. Ett väl underhållet vägnät är därför nyckeln i vår ekonomi och bland våra viktigaste offentliga tillgångar, säger Erik Kjellin.

Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och att vatten samlas i sprickorna som sedan fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader.

Undersökningen har genomförts av Motormännens vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer. Undersökningen har tittat på ytojämnheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i moderna telefoner. Kartläggningen har skett i samverkan med Roadroid AB.

Interaktiv karta – Granskning av 67 000 km väg.
https://roadroid.cartodb.com/viz/130f6144-11fe-11e5-b9bb-0e9d821ea90d/public_map

Interaktiv karta – Vägkvaliteten i Sveriges kommuner
https://roadroid.cartodb.com/viz/8d1428dc-a040-11e5-abf0-0ecfd53eb7d3/public_map

 

Följ länken nedan för att se vägkvaliteten län för län.
https://www.motormannen.se/vaggranskning/

Samtliga länsavsnitt innehåller:

  • Länets riksvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
  • Länets länsvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
  • Kvaliteten på länets riksvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.
  • Kvaliteten på länets länsvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.

Resultat saknas för Norrbotten, Halland, Blekinge på grund av för lite insamlat material.

Motormännen

Bild/Källa: Motormännen

Aktuellt

Nynas 90 år

Nynas 90 år

När Nynas första raffinaderi togs i bruk i Nynäshamn 1928, var fokus på att förse den svenska marknaden med...

Nya Mitsubishi L200

Nya Mitsubishi L200

Den 17 november är det världspremiär av den nya pickupen Mitsubishi L200 i Bangkok.  I Sverige lanseras bilen hösten...

Fossilfritt transportlaboratorium

Fossilfritt transportlaboratorium

Scanias transportaboratorium används för delar av Scanias interna transportbehov. Från 2018 drivs vagnparken enbart av fossilfria* bränslen eller hybridteknik,...

Spelapp lär ut bioekonomi

Spelapp lär ut bioekonomi

Spelappen Grow Forest har laddats ned 100 000 gånger internationellt. Nu växer spelet ytterligare med nya funktioner för att fortsätta...

Sveriges sista PGR-bil

Sveriges sista PGR-bil

Den sista PGR-bilen med destination Sverige. Efter en omfattande påbyggnation levereras den nu i form av en avancerad brandbil...

Från rosa till blått för Derome

Från rosa till blått för Derome

Under oktober månad färgades alla Deromes virkespaket rosa, till förmån för bröstcancerforskningen. Nu är november här och för att...

Fler artiklar