Studie om bättre nyttjande av återvunna däck

Studie om bättre nyttjande av återvunna däck

I en ny VTI-studie har forskarna undersökt hur man bättre skulle kunna utnyttja återvunna däck. Exempel på användningsområden är gummiinblandning i betongprodukter, vägunderbyggnad, utfyllnad samt ersättning av obundna stenmaterial.

Gummi har särskilda egenskaper i för hållande till andra material. När gamla däck återvinns kan man få fram olika pro dukter som till stora delar har kvar de tek- niska egenskaperna. Materialet är mjukt, elastiskt, har isolerande och dränerande förmågor samt återfår den ursprungliga formen efter en belastning. Det är dessut om beständigt över tid.

– Egenskaperna kan utnyttjas för att framställa produkter och konstruktioner med unika kvaliteter, till exempel produkter som tål större deformation utan att gå sönder, som dämpar vibrationer och buller eller har renande och stabiliserande förmågor, säger Fredrik Hellman,  forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

VTI har undersökt hur man bättre skulle kunna utnyttja återvunna däck. I studien har man fokuserat på olika återvinningsalternativ med hänsyn till utveck- lingsmöjligheter, vilka egenskaper som tillförs, miljö- och klimatpåverkan samt möjlig kommersialisering.

Exempel på användningsområden är gummiinblandning i betongprodukter, vägunderbyggnad, utfyllnad samt ersättning av obundna stenmaterial, vibrations- och bullerdämpning av spårbunden trafik, cykel- och gångvägar med grön profil, gummiasfalt, rening av förorenat vatten och för stabilisering av metaller i förorenade massor.

– Det finns stor potential att utveckla anläggningskonstruktioner med återvunnet material. Vi har kunnat konstatera att det finns ekonomiska, tekniska/funktionella, miljö- och klimatmässiga fördelar att vinna, men att det i samtliga fall kräver mer forskning och verifiering, säger Fredrik Hellman.

Utmaningen är att få någon part att ta ansvar för vidareförädling, tillverkning och utförande av konstruktioner och produkter där återvunna däck helt eller delvis utgör råvaran.

För att återvinning ska bli kommersiellt gångbart finns flera viktiga aspekter som måste fastställas kring miljöpåverkan på kort och lång sikt, ekonomi, regelverk, ansvarsförhållanden och hur materialet skall omhändertas när konstruktionen har tjänat ut sin livslängd.

Projektet har fått ekonomiskt stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, samt från Svensk Däckåtervinning (SDAB) och Rang-Sells Däckåtervinning.

Av: Catharina Olsson-Lindh

Källa: VTI. Foto: Getty Images.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar