Positivt kvartal för Volvokoncernen

Positivt kvartal för Volvokoncernen

”Volvokoncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019. Vi ökade nettoomsättningen till 107,2 miljarder kronor (89,1), med bidrag från alla affärssegment och regioner. Både vår fordons- och serviceaffär växte i bra takt. De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med en förbättring i hela vår verksamhet bidrog till en ökning av lönsamheten. Vårt justerade rörelseresultat steg med 53% till 12,7 miljarder kronor där samtliga affärssegment bidrog med högre vinster. Den justerade rörelsemarginalen steg till 11,8%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

  •  Under Q1 2019 ökade nettoomsättningen med 20% till 107,2 miljarder kronor (89,1). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 12%.
  •  Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12.696 Mkr (8.297), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,8% (9,3). Det justerade rörelseresultatet är exklusive reavinsten från försäljningen av aktier i WirelessCar uppgående till 1.466 Mkr.
  •  Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 14.162 Mkr (8.297). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om 1.211 Mkr.
  •  Resultatet per aktie efter utspädning steg till 5,22 kronor (2,78).
  •  Avkastningen på sysselsatt kapital i industriverksamheten uppgick till 25,5% (21,4).
  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 2.754 Mkr (1.489).

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar