Nyhet

Branschen oroas för minskning av utbildningsplatser visar Trendindikatorn Åkeri 2023

Foto: Getty Images

Behovet av lastbilschaufförer minskar i spåren av lågkonjunkturen, men från extremt höga nivåer. Bristen på kompetens är fortfarande stor, och nu växer oron i branschen att skolans beslutsfattare ska skära i transportutbildningen – på felaktiga grunder.


Efter pandemin har trycket på transportbranschen varit extremt, med stor lastbilsförarbrist som följd. När TYA släpper sin årliga rapport Trendindikatorn Åkeri 2023 har kompetensbehovet minskat något, men det betyder inte att bristen på förare är över.
I årets rapport säger 33 procent av företagen att de behöver nyanställa, jämfört med 41 procent 2022. I antal handlar det om 2 648 lastbilschaufförer de kommande sex månaderna och 5 044 på helåret.

– Enkätsvaren vittnar mer om en försiktighet i branschen, inför lågkonjunktur och höjda räntor, än en faktisk nedgång. Det är fortfarande högt tryck på åkerierna och stor efterfrågan på nya chaufförer, säger Lena Törnstrand, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Totalt 43 procent av de svarande uppger att de haft svårt att hitta arbetskraft de senaste tolv månaderna, men i vissa delar av landet är rekryteringsproblemen värre än så. I Örebro län säger 73 procent av företagen att de haft svårt att hitta förare och i Värmlands län är den siffran 68 procent.

– Oavsett pandemi eller lågkonjunktur har transportbranschen alltid haft ett långsiktigt behov av välutbildade medarbetare. På senare tid har vi dock fått signaler att man överväger att dra ner på transportprogrammet i flera regioner. Det vore förödande, konstaterar Lena.

En av anledningarna till utvecklingen är den dimensionering av gymnasieskolan som Skolverket genomför, för att säkerställa att framtidens utbildningar bättre speglar arbetsmarknadens behov.

– Vi är oroade över att besluten kring transportutbildningen baseras på felaktiga grunder. Rent konkret handlar det om att den tillgängliga statistiken över yrkesverksamma inte speglar verkligheten i transportsektorn, säger Lena.

I det planeringsunderlag som gick ut till landets regioner och kommuner uppgav Skolverket att det finns 57 000 yrkesverksamma förare i Sverige, baserat på siffror från SCB. Men enligt branschen är den faktiska siffran 125 000, vilket stöds av Transportstyrelsens uppgifter om antalet yrkeskompetensbevis som utfärdats de senaste åren.

– Enligt våra analyser motsvarar de nuvarande utbildningsplatserna bara 60 procent av transportsektorns rekryteringsbehov. Vi välkomnar dimensioneringen av gymnasieskolan, men då måste transportbranschens verkliga behov få genomslag i antalet utbildningsplatser, avslutar Lena.

Siffror ur Trendindikatorn Åkeri 2023

  • 948 åkeriföretag besvarade enkäten.
  • 33 % uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader.
  • Sammanlagt behövs 2 648 nya lastbilschaufförer i Sverige det närmaste halvåret. På hela året efterfrågas 5 044 chaufförer.
  • 43 % upplever problem med att rekrytera nya chaufförer, och uppger att det främst är svårt att hitta chaufförer med rätt yrkesutbildning och rätt yrkeserfarenhet.
  • Andelen kvinnor som kör lastbil är enligt årets rapport 9 %.
  • Av de lastbilschaufförer som anställdes förra året var 16 % kvinnor, att jämföra med 9% 2018.
  • En region som sticker ut är Mellersta (Värmland, Örebro, Östergötland) som lyckats rekrytera hela 31 % kvinnliga chaufförer under förra året.
  • Högst andel kvinnliga chaufförer finns i region Nedre norra (Jämtland, Västernorrland) med totalt 13 %.
  • Frågorna i rapporten ställdes från mitten av mars till mitten av maj 2023.

Fakta: TYA