Artiklar

Priset på skogsfastigheter väntas öka

Foto: Getty Images.

Trots en nedgång i priset på virke anser drygt sex av tio skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Angrepp från granbarkborre påverkar priset nedåt och andelen som tror att skadedjur, storm och brand ska påverka deras framtida skogsägande har ökat från 20 till 36 procent. Det visar Skogsbarometern 2019 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Lönsamheten i skogsindustrin har ökat starkt de senaste åren men under hösten har tillväxttakten mattats något. Bland annat har angrepp av granbarkborre tvingat fram avverkningar som bidragit till ett ökad virkesutbud som i sin tur lett till lägre virkespriser. Samtidigt steg priset på skogsfastigheter under första halvåret 2019 och drygt hälften av skogsägarna tror på en fortsatt ökning.

Stora skogsarealer står inför ägarskifte

Åtta av tio skogsägare i undersökningen är över 50 år och drygt hälften är 65 år eller äldre. Utifrån åldersstruktur och svaren i Skogsbarometern uppskattas att cirka 1,4 miljoner hektar skog till ett värde av 91 miljarder kronor kommer byta ägare inom de närmaste fem åren. Men endast en av tio uppgav att de tänker skifta skogen inom fem år och två av tre har inte börjat planera för ägarskifte.

– Det är enorma värden som ska skiftas. Vi har, generellt sett, välskötta skogar i Sverige och det är resultatet av ett aktivt och långsiktigt ägande. För att få kontinuitet i bruket av skogen är vårt råd att det är hög tid för många att börja planera ägarskiftet. Med god framförhållning kan man lättare styra när skiftet ska ske, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

Känslan av att äga skog viktig

I årets undersökning svarar sex av tio att känslan av att äga skog, rekreation och jakt är mest betydelsefullt. En tredjedel har svarat att skogen är en långsiktigt god investering. Fler ser också att skogen i framtiden kommer vara viktig för naturvärden och biologisk mångfald. Men även för att få fram nya produkter som kan ersätta fossila material.

– Samtidigt som allt fler skogsägare värdesätter andra faktorer än ekonomisk avkastning så tror de på högre skogspriser framåt. Detta trots förväntan om minskade virkespriser. Det visar på insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering utan något man vill utveckla på lång sikt och att det finns många användningsområden med en skog, det ena tar inte ut det andra, utan det är en helhet, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

Skogsskador oroar

Klimatförändringar är en del som skogsägarna tror kommer ha en ökad påverkan på deras ägande. Men det de tror kommer påverka mest är värdeutveckling, äganderätten samt skadedjur, brand och stormar. De tre sistnämnda har ökat i betydelse för skogsägarna.

– Det är många omvärldsfaktorer som skogsägare behöver förhålla sig till. I sammanhanget är det dock positivt att antalet skogsägare som har en fullständig försäkring ökar. Det kan hjälpa dem efter att de drabbats av olika negativa händelser, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Ladda ner Skogsbarometern via Swedbank, Sparbankernas riksförbund och LRF Konsult.

Viktigaste insikterna från Skogsbarometern 2019

Svag utveckling inom skogsindustrin har lett till lägre pris på timmer och massaved.
55 procent av skogsägarna svarar att lönsamheten i privatskogsbruket är tillfredställande eller mycket god. En minskning från 61 procent 2018. För de kommande tre åren tror 52 procent på tillfredställande eller mycket god lönsamhet.
54 procent av skogsägarna tror att priset på skogsfastigheter kommer öka de närmaste åren och 64 procent anser att en investering i skogsmark är lönsamt.

Tips till Sveriges skogsägare

Gör en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
Ta hjälp av experter med både ekonomin och skogen. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
Håll koll på virkesmarknaden och avverka i tid.
Skaffa dig kunskap. Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto mer ger det dig att vara skogsägare.
Om Skogsbarometern
Skogsbarometern är en årlig rapport där slumpvist utvalda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuade Kantar Sifo 750 skogsägare under september 2019.