Nyhet

Miljöanpassade bilar kan komma att få parkera billigare

Foto: Getty Images

Länge har parkeringsavgifterna varit enkla och lika för alla fordon, men nu kan en förändring vara på gång. RISE Research Institutes of Sweden och Parkster vill undersöka förutsättningarna för att införa smartare och differentierade parkeringsavgifter i Sverige för ett transporteffektivt samhälle.

– Det kan vara en viktig pusselbit ur ett miljöperspektiv, säger Lars Andersson, vd på Parkster. Bolaget ser goda möjligheter att snabba på omställningen mot mer miljöanpassade fordon – typ av bil, miljöklass och dess storlek kan påverka miljön avsevärt. Samarbetet främjar bolagets arbete där man redan idag underlättar för elbilar och laddning i samband med parkering.

Möjligheterna till mer flexibla parkeringsavgifter uppkommer bland annat till följd av att vi mer och mer digitaliserar avgiftshanteringen. Normalt vet vi vilken typ av fordon som parkerar genom att registreringsnummer anges. Tack vare denna kunskap skulle ny teknik kunna räkna fram och presentera miljöanpassade avgifter på ett smidigt sätt.

Differentierade parkeringsavgifter kan potentiellt vara ett styrmedel för ett transporteffektivt samhälle. Det kan öppna upp för kommuner att sätta samhällsekonomiskt optimala parkeringsavgifter, det vill säga ha en styrande effekt på biltrafiken. Till exempel skulle större fordon med högre miljöpåverkan kunna hänvisas till parkeringar utanför stadskärnan via miljöanpassad taxa i innerstaden.

Att bedöma möjliga effekter är ännu mycket osäkert då det bland annat beror på hur kommuner och fastighetsägare skulle utnyttja möjligheten att styra med hjälp av olika taxor.

– Det behöver inte handla om att allmänt höja parkeringsavgifterna utan att ta ut dom smartare, men idag finns det bl.a. lagstiftning som begränsar möjligheten för kommuner att differentiera avgifterna, säger policyforskaren Niklas Thidevall från RISE.

– Få saker inom trafikplaneringen är så känsliga som planering och reglering av parkering men flexiblare avgiftsmodeller och parkeringslösningar kan bidra till att effektivisera nyttjandet av parkering och därmed markutnyttjande i våra städer, säger mobilitetsexpert Hans Arby på RISE.

Förstudien finansieras av Vinnova. De kommunala parkeringsbolagen Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (LKP) och Uppsala Parkeringsaktiebolag ingår i referensgruppen.

Källa: RISE