Nyhet

Metsä Group minskar användningen av fossila kemikalier i virkesdrivning

Foto: Metsä Group.

Från och med maj kommer Metsä Groups avtalsentreprenörer att använda pergamentsvamp för stubbehandling och biologiskt nedbrytbara oljor för smörjning av kedjorna. Förändringarna stöder målen för förnyande skogsbruk som Metsä Group har fastställt och de minskar de fossila koldioxidutsläppen från virkesdrivningen.

Skördarna har liknande svärd och kedja som motorsågar har. Kedjan fordrar smörjning. Från och med maj kommer Metsä Groups avtalsentreprenörer att uteslutande använda sig av växtoljebaserade eller syntetiska, biologiskt nedbrytbara kedoljor i stället för nuvarande fossila oljor.

Skördaren sprider under avverkningen substanser på den färska stubben, vilka förhindrar att rötsvampar sprider sig via stubben och rötterna till jordmånen och närliggande, levande träd. För detta ändamål använder man sig ofta av urea som tillverkas av naturgas. Det bildas växthusgaser då urean sönderfaller. Stubbehandlingen är obligatorisk då dygnets medeltemperatur är på plussidan.

Biologiskt och organiskt preparat

Metsä Groups avtalsentreprenörer kommer från maj att använda sig av det biologiska och organiska preparatet Rotstop för stubbehandling. Preparatet innehåller pergamentsvamp (Phlebiopsis gigantea) som börjar växa i stubben och förhindrar röta från att sprida sig till stubben. Pergamentsvampens effekt som biologiskt bekämpningsmedel grundar sig på konkurrens mellan arter och en övergång till pergamentsvamp för bekämpning av röta främjar levnadsbetingelserna för arter som förekommer i stubbar. Användningen av urea begränsas till köldnätter under senhösten för att undvika frysningsskador på stubbehandlingsapparaturen.

Främjar Metsä Groups m

Övergången till växtbaserade oljor och biologiska bekämpningsmetoder främjar de miljömål som Metsä Group har ställt upp. Målet för förnybart skogsbruk är att stärka naturens biologiska mångfald. Metsä Group har också ställt som mål att minska virkesanskaffningens fossila utsläpp med 30 procent till 2030.

”Vi vill förbättra miljöns tillstånd genom att använda miljövänligare produkter och samtidigt minska vårt utsläpp av fossil koldioxid. Enligt en uppskattning som utgår från våra drivningsvolymer, kommer upphörandet av ureaanvändning att minska koldioxidutsläppen från vår virkesdrivning motsvarande 1 100 dieselpersonbilars årliga utsläpp. Dessutom minskar användningen av fossil kedolja med 0,5 miljoner liter per år”, säger Metsä Groups produktionsdirektör Hannu Alarautalahti.

Metsä Group har tillsammans med tillverkaren av preparatet Rotstop försäkrat sig om att det finns tillräckligt mycket av preparatet för Metsä Groups entreprenörers behov. Växtoljebaserade och syntetiska biologiskt nedbrytbara kedoljor finns allmänt till försäljning och deras funktion har kontrollerats genom tester.

Källa och foto: Metsä Group