Kortnyheter

Skärpt beställaransvar vid köp av transport

Den 1 juli började en ny lag att gälla som innebär att den som köper en transport på väg får ett ökat ansvar att kontrollera att transporten sköts på rätt sätt.

Skärpt beställaransvar betyder att den som köper en transport kan hållas ansvarig om inte alla tillstånd är korrekta. Ansvaret gäller hela transportkedjan. Beställare som köpt en transport i strid med gällande bestämmelser kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Det skärpta beställaransvaret gäller även internationella gods- och busstransporter samt cabotagetransporter. Med cabotage menas transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.

Den 1 juli förlängdes dessutom tiden ett fordon kan klampas, från 24 till 36 timmar.

Läs mer om beställaransvar

Transportstyrelsen