Nyhet

Högst minskning inom vägtrafiken – i personkilometer

Foto: Getty Images.

Diskussionen om effekterna av den pågående pandemin på resandet i Sverige har hittills handlat mest om hur flygandet och tågresandet påverkas. I en intervju i P1 Morgon den 17 april med Jonas Eliasson, Tillgänglighetsdirektör på Trafikverket, togs även vägtrafiken upp. 

Vägtrafikens nedgång är mångdubbelt större än flygets och tågtrafikens minskningar. Om den minskning som refererades i radioinslaget (minus 30%) omräknas till helårseffekt skulle biltrafiken minska med hela 35 miljarder passagerarkilometrar. En minskning med 100% för flyget motsvarar endast en nedgång med 4 miljarder passagerarkilometrar.

Siffrorna visar enligt MRF på bilismens betydelse för tillgänglighetsmålen, och de presenterar i ett  pressmeddelande ett antal åtgärder för att säkerställa ett väl fungerande vägtransportsystem.

Avgörande betydelse

– Detta visar vilken helt avgörande betydelse bilismen har för tillgänglighetsmålen i Sverige, säger Charlie Magnusson på MRF. Större uppmärksamhet måste i krishanteringen ges till att säkerställa att vägtransportsystemets alla delar upprätthålls och fungerar väl. I stora delar av landet utförs nu 100% av alla resor med bil.

MRF föreslår:

Tidigarelägg väginvesteringar med stor betydelse för tillgängligheten i landet. E-vägarna i norra Sverige, Östlig Förbindelse och Tvärförbindelsen i Stockholm, E6 i Skåne och E20 i Väst.

Storsatsa på trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Investera i fossilfri vägtrafik. Investeringsstöd till biodrivmedelsproduktion och ökade subventioner till elbilar.

Slopa trängselskatterna under krisen och underlätta för parkering, avslutar Charlie Magnusson.