Nyhet

Bilimporten till Sverige rekordlåg första halvåret

Två för ögat identiska italienska registreringshandlingar belysta med UV-ljus. UV-ljuset reflekteras olika på de två dokumenten. Den främre registreringshandlingen är en förfalskning. Foto: Transportstyrelsen

Under första halvåret genomförde Transportstyrelsen 7 685 ursprungskontroller. Det är en minskning med 25 procent jämfört med föregående år och en rekordlåg siffra. Den låga kronkursen tros vara del av förklaringen.

Alla begagnade fordon som importeras till Sverige för registrering och användning här ska genomgå en ursprungskontroll innan de får registreras. Detsamma gäller också nya bilar som privatimporteras till landet. Vid ursprungskontrollen kontrollerar Transportstyrelsen fordonets ursprung för att säkerställa att det inte är stulet, efterlyst, svårt krockskadat eller skrotat. Kontrollerna görs mot Europeiska registreringsmyndigheters register samt ett antal internationella efterlysningsregister (bland annat Interpol). Det sker också en noggrann äkthetsgranskning av de utländska registreringshandlingar som ska skickas in i samband med ansökan.


Kontrollerna sker för att motverka den illegala fordonshandeln som omsätter mångmiljardbelopp årligen och för att förhindra att trafikfarliga fordon tas in i landet. Regelbundet upptäcks försök att föra in fordon som är efterlysta i andra länder. Under första halvåret 2023 har fem misstänkta försök att importera stulna fordon avslöjats. Dessutom avslogs ytterligare 111 ärenden där den vanligaste orsaken var att importören inte kunnat uppvisa nödvändiga handlingar för att fordonet ska kunna godkännas.


– För att vi ska godkänna en ansökan om ursprungskontroll behöver importören kunna uppvisa handlingar som köpeavtal och fordonets utländska registreringsbevis i original. Varför en importör inte kan göra det kan man naturligtvis spekulera i orsaken till. Men det faktum att vi regelbundet avslöjar försök till ursprungskontroll av stulna fordon visar att kontrollerna fungerar och behövs, säger Ulrika Rolfsdotter, sektionschef på Transportstyrelsen.


Bilimporten till Sverige påverkas av sådana saker som det allmänna konjunkturläget och den svenska kronans värde i förhållande till andra valutor. Köpesummorna påverkas av den låga kronkursen och det har helt enkelt blivit dyrare att köpa bilar i utlandet. Ytterligare en omständighet som kan ha påverkat inflödet av fordon till Sverige är den containerkris som orsakades av pandemin med kraftigt höjda priser för transporter som följd.


– Vi ser en viss koppling mellan hur många ärenden vi har och det allmänna ekonomiska läget. Ökningen 2021 tror vi kan relateras till pandemin med restriktioner i resandet och att man därför valde att lägga pengarna på bilimport. Även komponentbrist för nybiltillverkningen kan ha påverkat. Och nedgången nu i år i sin tur kan bero på ett sämre konjunkturläge och den svenska kronans låga värde, säger Ulrika Rolfsdotter.

Antal ursprungskontroller första halvåret 2019-2023

  • 2019    10 370
  • 2020    9 170
  • 2021    11 916
  • 2022    10 250
  • 2023    7 685

I siffrorna ingår kontroller av begagnade importerade fordon, privatimporterade nya fordon, historiska återuppväckta fordon, tidigare militärregistrerade fordon och egentillverkade släpvagnar.

Källa: Transportstyrelsen