Nyhet

Ökade transportpriser räddade åkerinäringen under 2022 

Foto: Getty Images

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar på en fortsatt ökad efterfrågan på tunga godstransporter på väg under 2022 trots svagare byggkonjunktur. Den totala omsättningen ökade kraftigt för näringen. En stor anledning är höjda transportpriser på grund av kraftiga kostnadsökningar på bränsle. Antalet konkurser var relativt låg under 2022 men på grund av den svaga kronan har de tyvärr ökat under 2023.  

Svensk åkerinäring befann sig under 2022 i en relativt stabil marknadsmiljö. Transportarbetet ökade med nästan 2 % från återhämtningsåret 2021. Under 2022 ökade omsättningen för åkerinäringen som helhet med cirka 18 %. Sveriges Åkeriföretags bedömning är att det i stort sett är ett resultat av att många verksamhetsområden tvingades till kraftiga prishöjningar på grund av ökade bränslekostnader.  

Årets rapport fördjupar sig i kronförsvagningens påverkan på åkerinäringen. Priset på diesel styrs till stor del av världsmarknadspriset på råolja som prissätts i USD vilket är till stor nackdel med en svag svensk krona. 

Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag

– Åkeriföretagen har arbetat hårt på att kompensera sig för de snabbt stigande kostnaderna under 2022 vilket räddat många åkerier från konkurs. Tyvärr ser vi att antalet konkurser börjat öka under 2023 vilket delvis beror på en minskad köpkraft hos transportköparna till följd av den svaga kronan, säger Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.  

Utdrag ur rapporten:

  • Bygg- och anläggningstransportörerna såg under 2022 en dramatisk inbromsning av en tidigare mycket stark konjunktur för nyproduktion av bostäder. Lönsamheten fortsatt låg inom detta segment.
  • Fjärrbilsåkarna rapporterade under förra året att förfrågningarna ökat markant till följd av striktare cabotageregler i Europa. Idag verkar situationen dock ha återgått till något som påminner om före regelförändringarna. Anledningen tros vara bristfälliga kontroller.
  • Närdistributörerna mötte en klar dämpning av efterfrågan. Detta i och med att den extrema nivån för e-handeln inte var hållbar samt att många svenskar fått radikalt lägre köpkraft.
  • Skogsåkerierna visar resultat över det historiska genomsnittet, men det från en tidigare mycket låg nivå och trots en ganska ljum marknad för svenska trävaror.
  • Miljötransportörerna är tillbaka och skapar hög, stabil avkastning. Försäljningstillväxten har dock mattats av. Möjligen går det att härleda till ökad konkurrens inom vissa områden. Vi tror även det finns en tydlig koppling till svängarna i byggkonjunkturen här, men med allmänt ökat fokus på hållbarhet i samhället ser framtiden fortsatt lovande ut.

Läs rapporten i sin helhet. LÄNK. 

Källa: Sveriges Åkeriföretag