Nyhet

Sveaskog deltar i projekt med fokus på elektrifiering av skogsbrukets vägtransporter

Foto: Dan Boman / Scania

Sveaskog satsar tillsammans med flera skogsbolag, transportföretag, teknikföretag, forskningsaktörer och Vinnova 155 miljoner kronor i projektet TREE för att elektrifiera skogstransporter.

Projektet TREE, Transition to efficient, electrified forestry transport, som koordineras av Skogforsk (Skogsbrukets forskningsinstitut), har som mål att bidra till att 50 procent av de nya lastbilar som skogsbruket köper är elektrifierade år 2030. En elektrifiering av 50 procent av lastbilstransporterna bedöms enligt Skogforsk motsvara minskade utsläpp av koldioxid på cirka 260 000 ton per år.

Sveaskog deltar aktivt i forskningsprojektet och kommer att ha en av de första skogsutrustade lastbilarna med kran i Sverige. Arbetet sker inom ramen för den stora satsning bolaget gör inom elektrifieringsområdet.

– Skogstransporterna står för en stor del av Sveaskogs koldioxidutsläpp. Att vara med och leda omställningen av de skogliga transporterna till elektrifiering är ett mycket prioriterat område. Omställningsarbetet pågår och planeras i dag både inne på plantskolorna, ute i skogen och vid transport till kund, säger Anders Järlesjö, teknikchef, Sveaskog.

Inom TREE kommer Sveaskog leda två utvecklingsprojekt, ett i Svealand och ett i Västerbotten/Norrbotten. Fordonen kommer vara bland de första i Sverige att transportera virke från skog till kund utan att släppa ut koldioxid.

– Vi kommer testa fordonen och dess laddinfrastruktur i en komplex logistik tillsammans med lastbilar i det ordinarie virkesflödet. Vi vill testa hur transporterna fungerar både när det är nära mellan skogen och kunden, men också i de norra delarna av Sverige där vinterklimat och stora avstånd innebär stora utmaningar, säger Anna Ahlin, teknikspecialist, Sveaskog.

Projektet kommer drivas i samarbete med logistikleverantören VSV Unite, Eklunds åkeri i Moskosel och lokala åkeriföretag.

– Att ha fokus på utvecklingen framåt är och har alltid varit centralt inom VSV Unite. För oss är det en naturlig del att tillsammans med våra kunder driva utvecklingen i branschen framåt. Det är därför med stor glädje som vi nu ser fram emot att tillsammans med Sveaskog och övriga inblandade aktörer vara en del av elektrifieringen av det svenska skogsbruket, säger Jesper Söder, VD, VSV Unite.

Statliga innovationsmyndigheten Vinnova delfinansierar projektet genom FoU-programmet FFI, Fordonsstrategisk forskning och Innovation. Projektet kommer pågå mellan november 2023 och hösten 2026.

Deltagande företag i TREE är Skogforsk, Scania, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SCA, Holmen, Closer, LBC Frakt, Dalafrakt, Virkeslogistik Mellansverige, VSV Unite, Alltransport Östergötland, OP Höglunds, Nimbnet, Zelk Energy, bev_r, Biometria, KTH och Uppsala universitet.

Källa: Sveaskog