Nyhet

Fordonsutbildade fram till 2035 – så ser prognosen ut

Bild från fordonsprogrammets lokaler i Brogymnasiet i Kristinehamn i Värmland. Foto: Pierre Kjellin

Svenska Fordonsbranschen befarar en tilltagande brist på fordonsutbildade. De elever som väljer inriktningen transport är det däremot ett överskott av.

I oktober publicerade Skolverket sina regionala planeringsunderlag för gymnasieutbildningarna, där tanken är att materialet ska användas som beslutsstöd av utbildningshuvudmännen i planeringen och dimensioneringen av sina gymnasieutbildningar.

I planeringsunderlagen, som är totalt 21 till antalet (ett för varje region/län), finns bland annat statistik över i vilken utsträckning de gymnasieutbildade kommer ut i arbete efter avslutad utbildning och långtidsprognoser över antalet utbildningsplatser, antalet fordonselever m.m. fram till år 2035.

I Skolverkets 21 regionala planeringsunderlag syns några tydliga trender och tendenser:

Allt fler utbildningsplatser på fordonsprogrammet: Skolverket räknar med att nästan alla regioner under prognosperioden (2025-2035) kommer öka antalet utbildningsplatser på sina fordonsutbildningar något. Men det väntas inte kunna råda bot på arbetskraftsbristen under prognosperioden.

Ökande brist på fordonsutbildade: I de allra flesta av de 21 regionerna räknar Skolverket med en långsamt ökande brist på fordonsutbildade, med en brist på arbetskraft motsvarande allt från spannet runt 5 procent och upp till omkring 20 procent. För regionen Stockholm, där Skolverket räknar med en brist på fordonsutbildade från gymnasiet på runt 18 procent så kommer det innebära i storleksordningen 4000 personer omsatt i siffror.

Ökande överskott på transportutbildade: Skolverket räknar under prognosperioden med en utveckling för transportutbildade som är nästan rakt motsatt den för dem som väljer inriktning fordon på gymnasiets fordons- och transportprogram. Det betyder att dagens läge där det redan 2025 råder ett mindre överskott på transportutbildade i nästan samtliga landets regioner väntas utvecklas till ett läge där det år 2035 råder ett kraftigt överskott på transportutbildade i nästan alla landets regioner.

Summering

Skolverkets prognos för tioårsperioden 2025-2035 pekar alltså mot ett scenario som påminner om det nuvarande läget, med en kronisk och tilltagande brist på fordonsutbildade på hela den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt som situationen för de transportutbildade – som läser gemensamt med fordonseleverna det första gymnasieåret – ser ut att bli den rakt motsatta; En svag eller närmast obefintlig brist på transportutbildade som fram till 2035 utvecklats till ett betydande överskott på transportutbildade från gymnasiet.

Två av de främsta nötterna att knäcka för fordonsbranschen framöver blir således kanske:

1. Hur ska vi få fler elever på fordons- och transportprogrammet att inför läsår 2 att välja fordonsgrenen?

2. Kan transportutbildade som inte hittat jobb vara en potentiell rekryteringsbas, det vill säga kan vi locka till oss dem och kan vi färdigutbilda dem?

Källa: Svenska Fordonsbranschen