Artiklar

Automatisering – hur påverkas samhället?

Automatisering innebär stora möjligheter att förändra transportsystemet på ett positivt sätt, men man behöver ta reda på hur samhället i stort påverkas. För detta saknar man idag mätmetoder saknas. Forskare ska därför i ett nytt projekt ta fram förslag på nya mått och sätt att mäta.

Automatiseringen av transportsystemet kan medföra stora fördelar, exempelvis ökad säkerhet, förbättrad effektivitet, mindre miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet. För att utvärdera och styra detta så att samhället i stort gynnas behövs mätmetoder kan utvärdera transportsystemet från flera olika perspektiv.
– Vi ska på ett systematiskt sätt identifiera mätmetoder och mått för utvärdering av ett automatiserat transportsystem. Ett bra sätt att mäta innebär ökade möjligheter för till exempel forskningsfinansiärer att undersöka effektiviteten i framtida satsningar, säger Niklas Strand, forskare på VTI.
Målet är att skapa en ny mätmetodik som ger ett flerdimensionellt perspektiv. Istället för att endast ta hänsyn till endimensionella mått (till exempel antal körda kilometrar utan olyckor och bränslebesparing), ska man inkludera mått som tar hänsyn till automatiseringseffekter på flera olika nivåer, som fysisk, psykologisk och politisk.

– VI KOMMER att välja ut befintliga projekt för att skapa verklighetsförankring och kunna testa den föreslagna metodiken. Ett
exempel är funktionsdesign i automatiserade fordon, säger Niklas Strand.
Fokus ligger på att undersöka säkerhetseffekter av olika typer av fordonsautomation på samhället som helhet, samt hur dess olika begränsningar påverkar olika samhälls- och miljöfaktorer. Tänkbara exempel är hur olika sensorräckvidder eller fordonshastigheter kan påverka effekterna av fordonsautomationen och vilka krav det medför på infrastruktur, lagar och regler för att ge optimala effekter för att uppfylla nollvisionen.

I PROJEKTET KOMMER forskarna också titta på hur man kan mäta samhällseffekter av automatisering inom kollektivtrafik.
– Tänkbara fall kan inkludera utvärdering av till exempel delvis automatisering av kollektivtrafiken i områden som tidigare
inte varit rimliga som upptagningsområden eller privata fordons samarbete med fordon för kollektiva transporter på väg.
Projektet utförs inom ramen för Drive Sweden och en första förstudie ska vara färdig i maj 2017. Koordinator för projektet är RISE Viktoria och övriga partners är VTI, Trafikverket, Autoliv och Sweco.

Text: Catharina Olsson-Lindh. Foto: VTI/Katja Kircher.