Nyhet

Tydligare spelregler för affärer inom skogsentreprenad

Avtalspaketet ägs av APSE-kommittén med representanter från 14 bolag och organisationer i beställar- och entreprenörsled.
Avtalspaketet ägs av APSE-kommittén med representanter från 14 bolag och organisationer i beställar- och entreprenörsled.

Beställare och entreprenörer inom skogsbranschen har utvecklat nya allmänna bestämmelser. ABSE 20 ställer krav på både beställare och entreprenör.

ABSE utgör grunden i APSE som står för Avtalspaket för skogsentreprenad. Avtalspaketet ägs av APSE-kommittén med representanter från 14 bolag och organisationer i beställar- och entreprenörsled. Tillsammans hanterar de cirka hälften av Sveriges årliga virkesskörd. Det är APSE-kommittén som beslutar om förändringar och uppdateringar av avtalspaketets olika delar.

”De nya allmänna bestämmelserna är mer balanserade nu än för 11 år sedan (ABSE 09) sett ur ett entreprenörsperspektiv. De har fler skrivningar som ställer krav på både beställare och entreprenör”, säger Anna Björk, företagsutvecklare på branschorganisationen Skogsentreprenörerna och vice ordförande i APSE-kommittén.

Erik Viklund, skogsvårdschef på Mellanskog och ordförande i APSE-kommittén, är av samma uppfattning. De allmänna bestämmelserna blir nu bättre balanserade mellan parterna.

”De nya skrivningarna har ett tydligare fokus på både beställarens och entreprenörens ansvar. Ambitionen från båda parter har varit att få till bestämmelser som är mer professionella och lättjobbade och det tycker jag att vi har lyckats med”, säger Erik Viklund.

Arbetet med avtalspaketet koordineras av Skogforsk och Anders Mörk, forskare på Skogforsk, är sekreterare i APSE-kommittén. Han understryker vikten av att de allmänna bestämmelserna nu uppdaterats och förtydligats.

”Det är viktigt att parterna i en affärsuppgörelse vet vilket ansvar var och en har och att man på det sättet känner en trygghet och får lättare att fatta beslut i vardagen. Resultatet blir i praktiken färre misstag. Och när misstag trots allt begås blir det lättare att utreda och klargöra ansvarsfrågan”, säger Anders Mörk.

Ersätter föregångaren

ABSE 20 lanseras i dag, den 3 juni, och ersätter föregångaren ABSE 09. Under hösten 2020 startar arbetet med att uppdatera övriga delar i APSE, som bland annat rymmer kontraktsmallar, specifikt framtagna för markberedning, föryngring, röjning och drivning.

Följande bolag och organisationer har representanter i APSE-kommittén: Sveaskog, SCA, Holmen, BillerudKorsnäs, Norra Skog, Mellanskog, Skogssällskapet, Moelven Skog, AB Karl Hedin, Skogsentreprenörerna, Svensk Skogsservice, Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson, Anders Öhman Skog AB och Skogforsk.

Nyheter i ABSE 20
Här är de viktigaste nyheterna i ABSE 20 jämfört med föregångaren ABSE 09:

  • Entreprenören ska, om inte annat överenskommits, få stilleståndsersättning under vissa förutsättningar, men blir samtidigt skyldig att utföra andra arbetsuppgifter åt beställaren under stilleståndsperioden. Bestämmelsen är ny.
  • Entreprenören och beställaren ska ersätta varandra för skada som uppkommit på grund av vårdslöshet. Tidigare gällde detta enbart entreprenören.
  • Lönekostnader vid exempelvis utbildning hos beställaren ska tas av entreprenören i den utsträckning som parterna kommer överens om. Tidigare skulle kostnaden tas av entreprenören i upp till fem arbetsdagar.
  • Samråd ska hållas vid särskilda händelser och dessutom vid fler händelser än skogsbrand.
  • Entreprenören ska kunna lita på uppgifter som lämnats av beställaren och därmed inte ha skyldigheten att granska lämnade uppgifter.
  • Vilka brandskyddsåtgärder som ska vidtas flyttas från ABSE till APSE. Därmed kan parterna själva anpassa åtgärderna och hur ansvaret ska fördelas.
  • Entreprenören är skyldig att teckna trafikförsäkring också för sådana maskiner där det inte är ett lagkrav.