Nyhet

Kommissionens första rapport om verkliga koldioxidutsläpp från personbilar och skåpbilar

Foto: Daria Medvedeva, Unsplash.

I mars publicerade kommissionen sin första rapport om de verkliga koldioxidutsläppen från nya personbilar och skåpbilar. Rapporten är baserad på data som samlades in 2021 från bränsleförbrukningsmonitorer installerade ombord på dessa fordon.

De första uppgifterna från ett urval av 600 000 bilar indikerar att den verkliga bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen från diesel- och bensinfordon på vägarna är cirka 20 % högre än vad som anges av de officiella värdena från det standardiserade WLTP-typgodkännandetestet som används för regulatoriska ändamål.

För laddhybridfordon var de verkliga CO2-utsläppen i genomsnitt 3,5 gånger högre än laboratorievärdena, vilket bekräftar att dessa fordon för närvarande inte realiserar sin potential, till stor del för att de inte laddas och körs helt elektriskt så ofta som antagits.

Sedan januari 2021 måste alla nya bilar och små skåpbilar som kan köras med flytande bränslen vara utrustade med godkänd utrustning för övervakning av bränsleförbrukningen ombord (OBFCM) innan de kan släppas ut på EU-marknaden. Dessa enheter registrerar fordonens bränsle- eller energiförbrukning och den totala körda sträckan.

Dessa omborddata måste samlas in av fordonstillverkarna – antingen genom dataöverföring via luften eller när fordon tas in för reparation eller service – och skickas årligen till kommissionen. I april 2022 fick kommissionen data för 10,6 % av bilarna och 1,0 % av skåpbilarna, som först registrerades i EU 2021. Under detta första år av datainsamling var flottans täckning under förväntningarna för de flesta tillverkare. Ytterligare åtgärder behövs för att avsevärt förbättra övervakningen under de kommande åren.

Otillräcklig datainsamling för skåpbilar

För skåpbilar var datainsamlingen för 2021 otillräcklig för en djupgående analys. Datainsamlingen var liten eftersom det för de flesta skåpbilar endast var obligatoriskt att vara utrustad med enheter för övervakning av bränsleförbrukningen ombord från och med 2022.

Trots sina begränsningar ger den verkliga data som hittills samlats in för bilar värdefulla preliminära insikter. Den genomsnittliga skillnaden, när det gäller nya bilar registrerade 2021, mellan de verkliga värdena och det officiella typgodkännandets genomsnittliga CO2-utsläpp och bränsleförbrukning var 23,7 % för bensindrivna bilar och 18,1 % för dieseldrivna. Det observerade gapet är förenligt med de antaganden som gjorts för gapet 2021 i kommissionens konsekvensbedömningar som ligger till grund för översynen av fordonens CO2-standarder. Ett sådant gap förutsågs eftersom det finns olika faktorer som påverkar verkliga utsläpp som inte alla kan replikeras helt i ett laboratorietest, såsom trafikförhållanden, landskap, vägförhållanden, omgivningstemperatur, användning av luftkonditionering och ombordelektronik samt förarens beteende.

Verkliga CO2-utsläpp 3,5 gång högre för laddhybrider

För nya laddhybridfordon (PHEV) som först registrerades 2021 var de verkliga CO2-utsläppen i genomsnitt 3,5 gånger högre än typgodkännandevärdena, vilket bekräftar att dessa fordon för närvarande inte förverkligar sin potential, till stor del på grund av att de inte laddas och körs helt elektriskt så ofta som antagits. Kommissionen har redan infört ändringar i beräkningen av nyttofaktorn – den förväntade andelen av den körda sträckan elektriskt – som används för att fastställa CO2-utsläppen under det officiella testförfarandet. Dessa ändringar kommer att gälla från och med 2025 och kan behöva justeras ytterligare baserat på verkliga data.

En översikt över resultaten för varje tillverkares nya fordonsflotta finns i kommissionens rapport, med en mer detaljerad analys tillagd i det medföljande arbetsdokumentet från personalen. Europeiska miljöbyrån (EEA) har publicerat de anonyma råa och aggregerade datamängderna.

Källa: Fordonsjuristen