Stabilt 2015 för svensk lastbilsverksamhet

Stabilt 2015 för svensk lastbilsverksamhet

– År 2015 var ett relativt stabilt år för lastbilstrafiken. Vi ser en liten uppgång i transporterad godsmängd men i övrigt oförändrade volymer av antal transporter, körda kilometer och tonkilometer säger Sara Berntsson, utredare på Trafikanalys.

Mängden farligt gods som transporterades i inrikestrafiken ökade kraftigt under året. Den totala mängden uppgick till 16 miljoner ton. Två tredjedelar av mängden farligt gods som transporterades på de svenska vägarna 2015 utgjordes av brandfarliga vätskor.

Det mesta godset på lastbil, över 70 procent, lastas och lossas i samma län. Totalt lastades 423 miljoner ton gods i inrikes- och utrikestrafiken. Mängden tonkilometer uppgick till 38 miljarder år 2015.

Under året genomförde de svenskregistrerade tunga lastbilarna 39 miljoner varutransporter inom och utom riket och totalt kördes 3 miljarder kilometer. Nästan samtliga transporter, 99 procent, genomfördes helt inom Sveriges gränser.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten ”Lastbilstrafik 2015 Trafikanalys Statistik 2016:26” som kan laddas ner på www.trafa.se/lastbilstrafik. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Statisticon AB har producerat rapporten på uppdrag av Trafikanalys.

Trafikanalys

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar