Regeringens backar i frågan om vägslitageskatt, något som redan avfärdats av ansvarigt statsråd, finansminister Magdalena Andersson.  Lastbilar om minst 12 ton var aktuella i förslaget och skattenivån skulle motsvara mellan 3,8–16,9 kronor per mil, beroende på lastbilens egenskaper, och föreslogs omfatta både statliga och kommunala vägar.

Efter en försening på nästan tre månader lämnades idag utredningsförslaget om en vägslitageskatt, eller kilometerskatt som den ofta kallas över till regeringen.

Sveriges Åkeriföretag kommenterar beslutet.

– Sveriges Åkeriföretag tycker det är bra att regeringen har stoppat utredningens förslag som i huvudsak är kostnadsdrivande. Det skulle ha påverkat näringslivets konkurrenskraft negativt, säger Ulric Långberg, branschchef i Sveriges Åkeriföretag.

– Cirka 4 miljarder i vägskatt skulle tas ut per år men efter avdrag för kostnader och minskade intäkter skulle det bli mellan 1,6–2,8 miljarder kronor per år över till statskassan, säger Mårten Johansson, teknikchef, Sveriges Åkeriföretag.
– En färsk utredning av WSP har beräknat att vägslitaget från tunga lastbilar är maximalt 0,9 miljarder kr per år. Vägslitageskattekommitteens förslag, som nu har stoppats, är ett dyrt och komplicerat sätt att ta in betydligt mer pengar till statskassan, än tunga fordons vägslitage orsakar, säger Mårten Johansson.

– Vägslitageskatteutredningen räknar med ca fem procents överflyttning av gods från lastbil till andra trafikslag. Detta är en överdriven slutsats då endast 8 procent av antalet ton gods som transporteras på väg, körs längre än 30 mil, säger Ulric Långberg.

Sveriges Åkeriföretag

Bilden: Mårten Johansson, teknikchef, Sveriges Åkeriföretag. Foto/Källa: Sveriges Åkeriföretag.