Nyhet

Cellulosa-etanol och smarta gröna p-platser

Med hjälp av en ny sorts jäst har Toyota lyckats dramatiskt öka produktiviteten av cellulosabaserat etanol, alltså etanol som inte konkurrerar med matproduktion. Toyota driver också flera projekt där man utnyttjar växter för att minska markuppvärmningen i storstäder och reducera energiförbrukningen
i byggnader.
Vid sidan av biltillverkningen lägger Toyota stora resurser på forskning och utveckling av tekniker som skulle kunna medverka till en lösning av olika miljöproblem, såväl när det gäller framtida drivkällor som andra miljöfrågor.
Ny jäst möjliggör etanol utan matråvaror
Nyligen presenterades en ny typ av genmodifierad jäst, som gör det möjligt att utvinna betydligt högre halter av etanol ur cellulosaråvara än med konventionella metoder. Den nya jästen används i jäsningen av sockerarten xylos, som annars är mycket svår att utvinna med vanliga jästsorter. Med den nya jästen har Toyota lyckats uppnå en av de högsta etanolkoncentrationerna i världen – ca 47 gram/liter. Metoden väntas kunna bidra till en förbättrad produktivitet av biobränsle och väsentligt minskade produktionskostnader.
Toyotas vill med hjälp av den nu presenterade effektivare jäsningen, så väl som med andra metoder, kunna utveckla en cellulosabaserad etanol som inte är dyrare att framställa än andra flytande bränslen. Målet är att i samarbete med energibolag kunna introducera cellulosa-etanol på marknaden omkring år 2020.
Växter minskar urban markuppvärmning
Toyota har också studerat hur man kan minska effekterna av urban uppvärmning*, dels genom ”gröna parkeringsplatser”, dels genom ”gröna ytterväggar”.
På gröna parkeringsplatser ersätts asfalten av kuber tillverkade av återvunnen plast (från bilstötfångare) mellan vilka det växer speciellt tåliga grässorter. Lösningen innebär att yttemperaturen en solig dag uppgår till +35 °C, jämfört med +50 °C för asfalt.
De gröna ytterväggarna är ett system där en byggnad förses med speciella vertikala metalltrådar, som klätterväxter lätt kan fästa på. Växterna bidrar till isoleringen, både mot kyla och – framförallt – mot solinstrålning. Toyota räknar med att de gröna ytterväggarna under soliga sommardagar kan minska energibehovet för luftkonditionering med omkring 25 procent. Båda lösningarna har precis börjat säljas kommersiellt av Toyotas dotterbolag Toyota Roof Garden Corporation.
Simulering av trädkyla
I samarbete med Tokyos tekniska högskola utvecklar Toyota även en modell som ska göra det möjligt att simulera och beräkna den kylande effekt som träd kan ha, både direkt av lövverket och indirekt genom den fukt som träden avser. Syftet är att hitta en sätt att beräkna vilka trädsorter som behövs, hur många de ska vara och hur de ska placeras för att åstad¬komma en önskad avkylande verkan.
* Urban uppvärmning (Urban Heat Island), är ett välkänt fenomen som betyder att det oftast är varmare inne i städer än i omgivningarna. Fenomenet beror på att både husen och trafiken avger värme och att asfalterade ytor absorberar solvärme.