Scanias kvartalsrapport präglad av pandemin

Scanias kvartalsrapport präglad av pandemin

Årets första kvartal för Scania började positivt men kom från mars månad att präglas av coronavirusets utbrott och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen.

Sammanfattningsvis såg de tre första månaderna 2020 ut som följer:

  • Nettoomsättningen sjönk med 8 procent till MSEK 33 051 (36 092)
  • Rörelseresultatet sjönk med 29 procent till MSEK 3 005 (4 207)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 1 441 (507) för Fordon och Tjänster

Scanias vd, Henrik Henriksson, kommenterar rapporten:

”Årets första kvartal började positivt men kom från mars månad att präglas av coronavirusets utbrott och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen. Scanias leveransförmåga blev alltmer begränsad av komponentbrist och störningar som uppstått i leverantörs- och logistikkedjan. Beslut om att stoppa Scanias europeiska produktion togs i slutet av mars och därpå följde en strukturerad nedstängning av resterande produktion globalt.

Lägre fordonsvolymer

Under perioden sjönk Scanias nettoomsättning till 33,1 miljarder kronor och resultatet uppgick till MSEK 3 005 vilket gav en rörelsemarginal på 9,1 procent. Lägre fordonsvolymer påverkade resultatet negativt vilket delvis motverkades av valutaeffekter och en något högre servicevolym.

Även om Scanias produktion drabbades hårt i mars har servicenätverket lyckats stötta våra kunder med reservdelar, verkstadstjänster och assistans som säkerställt att de har kunnat upprätthålla samhällsnyttiga och livsviktiga transporter. Scanias serviceintäkter under första kvartalet ökade med 5 procent till MSEK 7 509 (7 166).

Stöttar kunderna

Financial Services redovisade ett minskat rörelse-resultat på MSEK 277 (345) delvis beroende på en ökad andel avsättningar för osäkra fordringar. Som en konsekvens av coronavirusets utbrott har våra kunders betalningsförmåga försämrats. Vi jobbar nära tillsammans för att stötta dem genom dessa svåra tider.

Svårbedömt efterfrågeläge

Det råder en stor osäkerhet kring den fulla effekten av virusets spridning och dess konsekvenser på global efterfrågan. Vid slutet av första kvartalet 2020 hade Scanias orderingång för lastbilar sjunkit med 27 procent jämfört med samma period föregående år, med stora nedgångar i Europa och Latinamerika. Orderingången på buss och affärsområdet Engines var något högre, respektive i nivå med motsvarande period föregående år. Givet osäkerheten i global ekonomi är efterfrågeläget på kort sikt väldigt svårbedömt med risk för avbokningar av redan lagda beställningar.

Exceptionell situation

Vi är i ett läge som är exceptionellt för människor, samhällen och företag. I ljuset av det tvingas vi ta svåra beslut och vidta kraftfulla åtgärder, beroende på vilket scenario som spelas ut. Vi omprioriterar bland projekt och investeringar. Även om Scania på kort sikt har lyckats bibehålla merparten av jobben genom korttidspermitteringar kan ytterligare åtgärder behöva vidtas.

Försiktig återstart

Det gör mig stolt att se det samhällsansvar och den initiativförmåga Scanias anställda visar. För att nämna några fina insatser har vår personal hjälpt till med produktion av medicinteknik, såsom respiratorer, och stöttat sjukvården med expertis för att samordna och köpa in stora mängder sjukvårdsmateriel.Under april har Scania påbörjat en försiktig återstart av den globala produktionen på låga nivåer för att testa vår och våra leverantörers leveransförmåga. Vi fortsätter att noga följa utvecklingen och fattar med täta intervall beslut kring aktiviteter i det globala produktions-systemet. En lyckad återhämtning är nu beroende av att vi återstartar hela det europeiska industriella systemet på ett synkroniserat sätt.”

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar